چگونه در پول خود صرفه جویی کنید و اگر می خواهید خرج کنید چه کاری باید انجام دهید

رفتار هوشمندانه مالی نشان می دهد که فرد هر آنچه را که به دست می آورد خرج نمی کند، بلکه یک کیسه هوا ایجاد می کند و برای خریدهای بزرگ، نیازهای مهم مانند تحصیل فرزندان